ผลิตภัณฑ์

วิดีโอที่แนะนำ


ซอฟต์แวร์ Traceability

ซอฟต์แวร์ CoLOS® Traceability จาก Markem-Imaje สำหรับสายการบรรจุสินค้า สามารถลดปัญหาการปลอมแปลงข้อมูล หรือ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และชิ้นงานที่ไม่ผ่าน มาตรฐานผ่านฟังก์ชั่นการทำงานสำเร็จรูปซึ่ง สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของ

ผู้ใช้งาน ผู้กำกับดูแล นักวิเคราะห์และ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ