การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

ซอฟต์แวร์ CoLOS Traceability สำหรับสาย การบรรจุสินค้าเป็นระบบสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น
มาสำหรับผู้ใช้งาน ผู้กำกับดูแล นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องการระบบควบคุมสายการบรรจุ สินค้าที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

CoLOS Insite – ข้อมูล/แม่แบบร่วมที่ ควบคุมจากส่วนกลางแจกจ่ายไปยังโรงงาน
และสายการผลิตต่าง ๆ เพื่อติดตาม/ควบคุม การใช้งานเครื่องพิมพ์

 • รองรับการพิมพ์หลายแถวหรือหลาย
  โรงงาน
 • ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดขั้นตอนการแก้ไขงานเนื่องจาก
  ข้อผิดพลาดของงานพิมพ์หรือ PID
 • สร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูล "ถูกต้อง" บนบรรจุภัณฑ์ที่ "ถูกต้อง"

CoLOS Pallet Track – ระบบอัตโนมัติเพื่อ ควบคุมความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ของพาเลท ทั้งหมดบางส่วนหรือในในพาเลทที่ยกเว้น

 • ควบคุมสต็อกและการมองเห็น
 • กำหนดเลขพาเลทเฉพาะเพื่อให้
  สามารถเรียกคืนได้อย่างแม่นยำ
 • ลดการใช้แรงงาน พร้อมกับทำให้ความ แม่นยำในการติดฉลากเพิ่มมากขึ้น
 • ลดปัญหาการเสียค่าปรับเนื่องจาก
  ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
CoLOS Coding Integrity – กำหนด ผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมยืนยันการพิมพ์ที่ถูกต้องภายใต้ขั้นตอน
ตรวจพิสูจน์และรายงานผลการดำเนินการ
 • ควบคุมสต็อกได้อย่างใจต้องการ
 • ยืนยันมาตรฐานงานพิมพ์และความ แม่นยำที่ตัวผลิตภัณฑ์
 • ลดปัญหาการเสียค่าปรับเนื่องจาก
  ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 • ลดปัญหาการแก้ไขงานและการใช้
  บรรจุภัณฑ์อย่างสิ้นเปลือง

CoLOS Packaging Line Traceability – ตรวจย้อนกระบวนการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงช่วงที่จัดวางบนพาเลท

 • เรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ
 • ได้มาตรฐานของกฎหมายต่อต้านการ
  ก่อการร้าย กฎหมายผลิตภัณฑ์อาหาร
  ของ EU และข้อบังคับอื่น ๆ
 • ตรวจย้อนกระบวนการ "ขึ้น" และ "ลง" ได้หนึ่งลำดับชั้น
 • ลดปัญหาการปลอมแปลงข้อมูล
Back to top