ไปรษณีย์

ตลาด

งานพิมพ์ดัชนี/บาร์โค้ด การยกเลิกตราประทับ การประทับตราไปรษณียากร/การควบคุม
กระบวนการ การระบุที่อยู่ การจัดเรียงและการ ยืนยันการนำส่ง

 

ข้อมูล

พร้อมรหัสแท่ง/ไม่มีรหัสผ่าน บาร์โค้ดแบบ 4-state รหัส 2 มิติแลตัว อักษรและตัวเลข

 

พื้นผิวรองพิมพ์

ฉลาก พัสดุภัณฑ์และจดหมาย

 

ความต้องการในตลาด

ระบบการพิมพ์ความเร็วสูง งานพิมพ์ คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงทนทาน เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่กำหนดและได้ มาตรฐานทางกฎหมาย

 

การใช้งานเฉพาะด้าน:

  • ระบบหมึกล่องหน
  • การลบหมึกแบบลบไม่ได้