หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ห้าหลักประการ
ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจของความยั่ง ยินเพื่อ ให้เป็น วัฒนธรรมในองค์กรของเรา


ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประเมินและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องภายใน
องค์กรของเรา


ISO 14001
บรรลุการรับรองมาตรฐานสำหรับศูนย์การผลิต
ทั้งหมดไม่ว่าในปัจจุบันและในอนาคตโดยถือ
เป็นเงื่อนไขของวัฒนธรรมภายในของบริษัท
ในอนาคต


การดูแลชุมชน
ดูแลชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกโดยการส่งเสริม
สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานการทำกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ

Back to top