การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Markem-Imaje จัดทำโครงการ ความยั่งยืน (SustainAbility)ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ดี
ยิ่งขึ้นและช่วยควบคุมผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการในสภาพแวดล้อมของลูกค้าและ
เป้าหมายที่ยั่งยืนขั้นตอนแรกของแผนงานนี้
คือเพื่อประเมินระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2011 ขั้นตอนต่อไปของแผนงานนี้เน้นที่การพิจารณาแนวทางในการลดการปล่อยไอเสีย ของเสีย การใช้พลังงานและน้ำเพื่อให้ลูกค้าสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในวันนี้และใน
อนาคต

ปัจจุบัน Markem-Imaje มีการจัดสรร ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ลูกค้า และร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษา หลักเกณฑ์และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

Back to top