วิสัยทัศน์ ภารกิจและปณิธาน

วิสัยทัศน์ ภารกิจและปณิธาน

วิสัยทัศน์

Markem-Imaje พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น ำด้านผลิตภัณฑ์การพิมพ์ในระดับ และเป็นคู่ ค้าทางธุรกิจที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมาก
ที่สุด
 

ภารกิจ

ภายใต้ความทุ่มเทและความรู้ความเข้าใจของเรา บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากลูกค้า เราพร้อมตอบสนองให้เกินกว่าความ คาดหวังของลูกค้าและผู้ถือหุ้นโดยการกำหนดมาตรฐานในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่สร้างสรรค์และเชื่อถือได้ไม่ว่าที่ใดในโลก
 

ปณิธาน

ดำเนินงานแบบบูรณาการ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมประสานการทำงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะบริษัทในระดับสากล

การยอมรับจากลูกค้า

บริษัทใส่ใจในความสำเร็จของลูกค้า เพราะเรา เชื่อว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์เมื่อลูกค้าได้รับประโยชน์ไปด้วย

มาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูง เปิดกว้างและเชื่อถือได้

ความไว้วางใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความซื่อตรงและจริงใจ

คาดหวังผลที่น่าพอใจ

บริษัทกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้แก่ตนเองและแก่หน่วยงานของตน และพร้อมก้าว ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับบุคคล

บริษัทเข้าใจดีว่าทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบในการ

ได้รับการยกย่อง การสร้างแรงจูงใจและ แรง บันดาลใจ

Back to top